Algemene voorwaarden

I Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot uitvoering van werk tussen Klus en Vlam (opdrachtnemer) en opdrachtgever/afnemer.

II Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Indien het vrijblijvende aanbod wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders aangegeven, en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze wijzigen na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat (een deel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Uitgangspunten voor de prijsstelling t.a.v. het plaatsen van kachels: Tenzij anders vermeld, wordt uitgegaan van een recht rookkanaal. Evt. benodigde bochten zijn verrekenbaar. Evt. elektriciteit t.b.v. de kachel dient aanwezig te zijn. De installatie van kachel en/of schouw geschiedt op de begane grond. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de kachel binnen een straal van 1,5 meter van de plaatsingsplek staat, danwel dat leverancier en opdrachtnemer gelijktijdig komen zodat deze samen de kachel naar binnen kunnen brengen.
 3. Uitgangspunten voor de prijsstelling algemeen: Prijzen zijn altijd volledig verrekenbaar en alleen vast als dit (per onderdeel) expliciet is afgesproken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor parkeergelegenheid en bereikbaarheid per bestelbus tot aan de woning. Evt. parkeerboetes zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Wanneer opdrachtnemer een (deel van een) opdracht niet uitvoerbaar acht of de opdracht voldoet niet aan veiligheidsnormen, dan zal opdrachtnemer (dat deel van) de opdracht niet uitvoeren.

III Annulering

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de bestellingssom. Opdrachtgever is voorts verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

IV Levering

 1. De door opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Een overschrijding van de leveringstijd geeft opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding noch tot het weigeren van de goederen, noch tot de (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
 2. Vanaf het ogenblik van levering en aanvaarding vallen de risico’s van verlies en/of schade ten laste van de opdrachtgever.

V Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over: de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (vergunningen, ontheffingen e.d.); het gebouw of terrein waar het werk moet worden uitgevoerd; voldoende ruimte voor aanvoer, opslag en afvoer van materialen en werktuigen; tekeningen v.d. ligging van kabels, buizen en leidingen.
 2. Wanneer het ingeplande werk niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip wegens redenen binnen de risicosfeer van de opdrachtgever, dan is opdrachtgever gehouden om de ten gevolge daarvan ontstane kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

VI Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na het verrichten van de werkzaamheden. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, van opdrachtgever te vorderen.
 2. In geval van WSNP, faillissement, beslag of surseance van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, alvorens tot (verdere) levering over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde, alsook om vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

VII Verlengd/Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de afnemer, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door opdrachtnemer, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 2. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft opdrachtnemer onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de geleverde en nog steeds bij de afnemer aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering, montage of demontage zijn voor rekening van de afnemer. Zolang opdrachtnemer nog enige vordering op de afnemer heeft openstaan, is het de afnemer niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming is gegeven.
 3. In geval van doorverkoop door de afnemer van (nog) niet geheel betaalde goederen is de afnemer verplicht om na een daartoe strekkend verzoek, al haar rechten te dier zake jegens die derde aan opdrachtnemer over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen opdrachtnemer alsdan van de afnemer te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de afnemer reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de afnemer jegens opdrachtnemer in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen, is opdrachtnemer bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De afnemer is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek opgave te doen van de gegevens van de hiervoor bedoelde derden.
 4. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op door opdrachtnemer in de uitoefening van haar bedrijf uitgebrachte adviezen, bij de aanbieding verstrekte gegevensinformatie, modellen, rapportages en andere documenten zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer.

VIII Reclames

Reclames ten aanzien van het werk en/of geleverde goederen dienen, op straffe van verval, binnen 8 dagen na de dag van (op)levering schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend. Hiermee wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. In geval van schouwen geldt dat uitsluitend op de dag van levering gereclameerd kan worden. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters geven een indicatie van kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk en vormen geen aanleiding tot reclamatie. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, te melden aan opdrachtnemer.

IX Garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Opdrachtnemer garandeert zes maanden na oplevering de goede werking van de door haar aangelegde installaties voor zover het niet functioneren een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering alsmede voor zover opdrachtnemer het ontwerp zelf heeft gemaakt.
 2. De leverancier van de kachels is verantwoordelijk voor de garantie op de kachels. Dit is geen verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden met in achtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen.
 3. Bij (natuur)stenen producten zoals schouwen dient bij levering van de goederen onmiddellijk een controle op eventuele gebreken plaats te vinden en dient per omgaande opdrachtnemer op de hoogte gesteld te worden. Wanneer het door opdrachtnemer geleverde product voorgeschreven is door een derde partij, geeft opdrachtnemer geen garantie. Schouwen worden beschouwd als bouwmaterialen en zijn niet voorzien van een handleiding omdat uitgegaan wordt van installatie door een deskundige. Voor eventuele breuk of schade a.g.v. ondeskundige installatie kan opdrachtnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden.
 4. De door opdrachtnemer verstrekte factuur geldt, na betaling, tevens als garantiebewijs.
 5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan a.g.v. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Specifiek voor pelletkachels geldt dat wanneer de kachel niet is aangeschaft bij een erkende dealer gevestigd in Nederland er geen garantie wordt verleend op de technische in gebruik stelling.
 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is opdrachtnemer in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 8. Er kan slechts aanspraak gemaakt worden op garantie indien de afnemer volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft.

X Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor schade a.g.v. een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad is, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, steeds beperkt tot het bedrag waarop de verzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het factuurbedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade en gederfde winst en schade door bedrijfsstagnaties of productiefouten.
 3. De in voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het bestuur van opdrachtnemer of van haar leidinggevende ondergeschikten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Adviezen van opdrachtnemer ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen i.v.m. de door haar geleverde producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met producten of diensten van opdrachtnemer.
 4. Het boren van gaten in eigen beheer geschiedt op eigen risico en voor eigen rekening. Indien opdrachtnemer zorg draagt voor het boren van gaten (al dan niet via derden) is het risico m.b.t. het boren door leidingen vooraf nimmer volledig uit te sluiten, zelfs niet met een zgn. leidingzoeker. Eventuele schade veroorzaakt door boorwerkzaamheden zijn derhalve voor risico en rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien een haard of kachel aangesloten moet worden op een bestaand rookkanaal is opdrachtnemer niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het goed functioneren daarvan.
 6. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat vloeren en wanden in de omgeving van de werkzaamheden afgedekt zijn. Tevens dient het pad hier naar toe vrijgemaakt te zijn voordat medewerker(s) van opdrachtnemer arriveren. Indien schade ontstaat door het onvoldoende beschermen van de omgeving kan opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

XI Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt a.g.v. een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd voor dat deel separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

XII Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in de wet zal opdrachtnemer in geval van wanprestatie het recht hebben de overeenkomst op te schorten, of deze zonder rechterlijke tussenkomst als (geheel of deels) ontbonden te verklaren.
 2. De in voorgaande lid vermelde rechten heeft opdrachtnemer eveneens indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, de WSNP van toepassing is of wordt verklaard, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, ten laste van hem beslag is gelegd, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

XIII Retentierecht

Wanneer opdrachtnemer goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Opdrachtnemer heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

XIV Consignatie

Artikelen die aan opdrachtnemer ter consignatie worden aangeboden blijven eigendom van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal van het artikel en/of schade die tijdens de consignatieperiode aangebracht wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een schriftelijk ontvangstbewijs te verkrijgen, waarop een datering aangebracht is, alsmede een omschrijving van het artikel en de door de opdrachtgever gewenste prijs. In overleg kan door opdrachtnemer afgeweken worden van de oorspronkelijk aangegeven verkoopprijs.

XV Milieu

De opdrachtgever verplicht zich tot volledige informatieverstrekking omtrent de samenstelling van door opdrachtnemer in te nemen afval. Alle kosten en schaden voortkomende uit het niet nakomen van deze verplichting, komen ten laste van de opdrachtgever.

XVI Geschillen

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.

 

 

pelletkachels